top of page
Pedalink_ChristopherLanaway_22_10_13-Lr 5.jpg

INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är viktig för Cykelpoolen Sverige AB (”Pedalink” eller ”vi”) och vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Genom denna policy informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Cykelpoolen i Sverige AB, org.nr. 559115-7127, Kungshusby Östersta 22, 745 99 Enköping, info@cykelpoolen.se, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i vår verksamhet.

2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från den registrerade. Vi kan även behandla information om dig som inhämtats från tredje part t.ex. din hyresvärd, bostadsrättsförening eller adressregister. Vi behandlar även uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster.

3. ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN

Vi behandlar uppgifter om kunder, leverantörers kontaktpersoner samt övriga intressenters uppgifter i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal för att tillhandahålla våra tjänster. Personuppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig och leverera tjänster, administrera avtalsrelationer, ge kundservice och förbättra våra tjänster. Vi behandlar också personuppgifter när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. bokföring. Personuppgifter kan även komma att användas för att lämna information och marknadsföra våra tjänster.

4. BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar i huvudsak identifieringsuppgifter, så som, namn och personnummer samt kontaktuppgifter, så som adress, e-postadress och telefonnummer och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Personnummer komma bara behandlas om det är nödvändigt för debitering- och identifieringssyfte.

Vi kan även komma att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte och för intern analys och statistik. Behandling av personuppgifter i detta syfte sker med stöd av en intresseavvägning där vi som utgångspunkt har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter och detta intresse väger tyngre än den enskildes intresse av att behandlingen inte sker. Vid intern behandling i analys- och statistiksyfte kommer uppgifterna, i största möjliga mån, anonymiseras.

Utöver det kan vi vissa fall dela dina uppgifter med våra samarbetspartners inom forskning, vid olika forskningsinstitut.

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.

5. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter och våra revisorer för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Dina uppgifter kan även komma att delas med banker och leverantörer av betallösningar samt till leverantörer av IT-tjänster som vi använder. Cykelpoolen har personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss för att tillse att uppgifterna är skyddade på ett adekvat sätt när uppgifter lämnas ut.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna policy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden.

Om du väljer att avsluta tjänsten raderas dina uppgifter förutsatt att eventuella avgifter eller betalningskrav reglerats. Uppgifter som behövs för bokföringsändamål sparas i sju år, i enlighet med bokföringslagen.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet, därefter raderas uppgifterna. Din e-postadress måste dock fortsatt lagras i ett särskilt register för att kunna säkerställa att du inte längre ska få utskick som du tackat nej till.

7. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få uppgift om de personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag). Du har vidare rätt att begära att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt i vissa fall rätt till överflyttning av dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till Cykelpoolen. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter.

8. KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig lagstiftning har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se för mer information.

9. TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER

Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard” för att säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter på ett konfidentiellt och säkert sätt.

10. ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om Vi gör ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om förändringarna.

Senast reviderad den 27 januari 2023.

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du är inne på vår webbplats. En cookie är en textfil med information som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Vilken typ av information, och hur länge den lagras, är olika för varje webbplats.

TVÅ TYPER AV COOKIES

Tillfälliga cookies lagras så länge du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger webbläsaren. Den andra typen sparas en längre tid men har ett utgångsdatum.

Vi använder tredjeparts-cookies kopplade till analysverktyget Google Analytics. Du kan läsa mer om vilka typer av cookies som Google Analytics samlar in åt oss här: Google Analytics integritetspolicy

NÄR DU ANVÄNDER VÅR WEBBPLATS GODKÄNNER DU COOKIES

Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies på webbplatsen. Om du inte vill att cookies sparas, kan du ändra det i webbläsarens inställningar. Väljer du att inte tillåta cookies, är det inte säkert att du kan använda alla funktioner på vår webbplats. Om du vill rensa cookies från din webbläsare, kan du göra det i webbläsarens inställningar.

LÄS MER OM COOKIES

Vill du ha mer information om cookies och lagen om digital kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats.

bottom of page