En hållbar verksamhet

Vi är med och skapar morgondagens hållbara samhällen. Detta gör vi genom att erbjuda cykelpooler knutna till en fastighet, för såväl boende som anställda på ett företag i framförallt städer runtom i Sverige. För oss genomsyras såväl vår tjänst som vår dagliga verksamhet av hållbarhet. Begreppet hållbarhet är högaktuellt just nu. För att tydliggöra vad vi menar med hållbar utveckling använder vi oss av definitionen från Brundtlandrapporten som släpptes 1987:

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Det innebär att vi i vår verksamhet vill vara med och bidra till att säkerställa ett hållbart samhälle idag och imorgon.

Vi har valt att låta begreppet hållbarhet omfatta de tre dimensionerna ekonomi, miljö och social. Den ekonomiska dimensionen omfattar vår egen lönsamhet och möjlighet att vara en långsiktig leverantör och trygg arbetsgivare genom en god ekonomi. Den miljömässiga dimensionen innefattar såväl att minska vår direkta miljöpåverkan, men också vår indirekta miljöpåverkan. Den direkta miljöpåverkan är den påverkan som vår verksamhet har på miljön, exempelvis vårt kontors elanvändning och våra affärsresor. Den indirekta miljöpåverkan är den som våra leverantörer och kunder står för, exempelvis tillverkning av cyklar, emballage, transporter, och även användning av vår tjänst. Den sociala dimensionen innefattar både den interna arbetsmiljön för våra anställda och den externa för samhället som vi verkar i. Genom att vi aktivt tar ställning i hållbarhetsfrågor hoppas vi att vi kan ha en positiv påverkan på våra intressenter och deras egna förhållningssätt till hållbarhet. På så vis kan en liten verksamhet få ett större inflytande.

Genom att vi har antagit en Hållbarhetspolicy tar vi tydligt ställning i hållbarhetsfrågan.

Vi jobbar med att systematiskt förbättra oss inom det här området och har därför satt mål där vi tar sikte på vad vill åstadkomma.

För att välja ut målen har vi gjort en intressentanalys samt en väsentlighetsanalys. I väsentlighetsanalysen har vi låtit våra intressenter väga varje hållbarhetsaspekt och jämfört det mot varje aspekts hållbarhetspåverkan. Dessa fyra områden speglas väl i fyra av Agenda 2030:s globala mål. Det har gett oss fyra prioriterade områden som vi väljer att fokusera på.

  1. Jämställdhet ledning - för att säkerställa att vi inte begränsar oss i vårt strategiarbete samt leder och utvecklar verksamheten på ett hållbart sätt behöver vi säkerställa att vi har bästa möjliga förutsättningar i vår styrelse. Detta fokusområde kopplar an till globala målet 5.5 Jämställdhet.

  2. Leverantörer - våra användare måste kunna lite på att hela värdekedjan i Cykelpoolen är hållbar, därför behöver vi säkerställa att våra leverantörer också är engagerade och tar ansvar för sitt hållbarhetsarbete. Vi har därför tagit fram en uppförandekod som merparten av våra leverantörer ska förhålla sig till. Det här målet följer intentionen med det globala målet 8.5 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

  3. Öka antalet pooler - genom att ge fler hushåll och företag tillgång till en cykelpool kan många resor med bil bytas till en mer hållbar resa med cykel, utan att individen behöver köpa en egen cykel. Men för att det ska ske behöver cykelpooler finnas i större utsträckning än idag. 11.6 Hållbara städer och samhällen är det globala målet som används i det här målet.

  4. Aktivera fler användare - när en cykelpool väl finns på plats behöver vi aktivera så många användare som möjligt. Det är då vi realiserar förflyttningen från bilresor till cykel, och minskar behovet av att äga ett eget fordon. Detta mål kopplar an till 12.8 Hållbar konsumtion.

Målen sätts och följs upp av vår styrelse årligen.